PID is not currently running directadmin

PID is not currently running directadmin

Nếu bạn thấy lỗi "PID is not currently running directadmin" khi backup directadmin.
1. Kiểm tra lại bộ nhớ trống của VPS có đủ không
2. Hãy xem lại csf & tắt nó đi tạm thời sau đó reboot VPS và tiến hành backup